אתר 361 ספורט (להלן: ”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה היגס גרופ בע"מ – 516956380 שכתובתה הינה ברח' האופה 2, קדימה – צורן (להלן: "361").
פעולה באתר מוגדרת כפעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: ”פעולה”).
לצורך תקנון זה, “משתמש” – הינו כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או איננו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הוא נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: ”ההורים”), בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 
 1. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 
 1. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 
כללי
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש, כהגדרתו לעיל, באתר.
 
 • תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין 361, לכל דבר ועניין.
 
 • מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 
 • אם המשתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
 • ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות המפורטים להלן.
 
 • אין באמור בתנאי שימוש הנ”ל כדי לגרוע מהוראות התקנון של מועדון לקוחות של 361.
 
 • מובהר כי 361 רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק ו/או להפעיל מחדש את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 
 • 361 שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 
 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י 361 ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי.
 
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם ללשון נקבה, יחיד לרבים ולהיפך.
 
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 
 • כל פניה, שאלה ו/או מידע נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לתקנון ו/או ל361, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטל: 073-340-6260, או בפנייה דרך אתר האינטרנט: 361 israel.co.il או במייל המופיע באתר 361.
הליך ותנאי הרכישה באתר
 • האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מבין הפריטים המופיעים והנמכרים באתר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.
 
 • עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן: “דף הפריט”). לתשומת הלב, 361 רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
 
 • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 
 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ולהזין בדף התשלום את פרטי החיוב – כרטיס אשראי.
 
 • על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל 361 להבטיח את ביצוע ההזמנה ואספקתה כמוסכם (להלן: ”ביצוע ההזמנה”).
 
 • לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל361 / לחברת היגס גרופ בע"מ עקב שיבוש הפעלת האתר.
 
 • כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
 
 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע 361 בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 
 • המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (קרי- בוצעה על ידי המשתמש הזמנה אשר אושרה) יכונו להלן: “”הפריטים”.
 
 • תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
 1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש361 תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין 361.
 
 1. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
 
 1. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
 
 1. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה 361 רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או באמצעות מסרון, על פי בחירת 361.
 
במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד 361 ו/או מי מטעמה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 
 1. 361 שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 
 1. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון למשתמש על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.
 
 1. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של 361 אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודע כאמור כדי לחייב את 361.
 
 1. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של 361 הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 
אספקה ומשלוח מוצר
המשתמש יהיה רשאי לבחור במסגרת אתר 361 באספקת הפריטים המוזמנים באמצעות משלוח ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין איסוף ממשרדי החברה או לחילופין איסוף מנקודת חלוקה מוגדרת מראש.
 
אספקה לבית המשתמש
 • 361 תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: ”חברת השילוח”).
 
 • אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 14 ימי עסקים). 361 איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי ו/או שבת ו/או ערבי חג ו/או חג. 361 אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש וממנו חזרה אל מחסני 361 כרוכה בתשלום דמי משלוח כפי שאלו יעודכנו ויצוינו מעת לעת על ידי 361 באתר המקוון.
 
 • זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים ב361.
 
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי 361 לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, מצב מיוחד בעורף, מזג אוויר לרבות גשם, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת 361.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית 361 תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי 361 איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, 361 תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
 
ביטול עסקה
 • המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר 361 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
 
 1. ניתן לבטל את העסקה ולקבל זיכוי בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר שרכשת, במידה ולא נעשה בו כל שימוש והוא מוחזר באריזתו המקורית, באחריות המשתמש להעבירו למשרדי 361 בתיאום מראש עם שירות הלקוחות בטלפון 073-3406260 על הביטול להיעשות במסמך בכתב ל361 בדואר רשום או בדוא”ל בכתובת המצוינת באתר, מובהר כי לא יתבצע זיכוי בפועל בטרם הגיעה המוצר חזרה אל משרדי 361 וכי הוא נבדק על ידיה ונמצא שלם ותקין.
 
 1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים כפי שהופיעו באינטרנט, תשיב 361 למשתמש את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול בכפוף לכך כי המשתמש החזיר את המוצר ל361 למשרד הראשי שכתובתו לעיל.
 
 1. במקרה שהביטול אינו מסיבות אלה, 361 תהא רשאית ע”פ חוק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 
 1. ייתרת הכסף תוחזר למשתמש בתוך 14 יום, בכפוף לכך כי המוצר יוחזר למשרדי החברה. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:
 
 • א. כנגד החזרת המוצר למשרדי 361 בצירוף חשבונית; בתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט בתנאי שלא הוסרו תוויות הפריט.
 
 • ב. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.
 
 • ג. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בתיאום עם שירות הלקוחות, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ב361, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים בלבד מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 
אחריות, אבטחה ופרטיות
 1. 361 ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע הן של 361 והן של המשתמש.
 
 1. אתר 361 הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.
 
 1. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת 361 באמצעות תקן PCIDSS, אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים. ויודגש- פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות 361 מאחר ו361 נעזרת בחברה חיצונית- ספק שירותים מוסמך לתקן PCIDSS, לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
 
 1. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של 361 להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי 361 ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 361 ו/או למי מטעמה ו/או כלפי החברה היגס גרופ בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
 1. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, 361 לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 
 1. 361 מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 
 1. למרות האמור לעיל, 361 תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב 361 ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי 361 לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי 361 צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 
 1. כמו כן, 361 תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 
 1. 361 תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, עמודים בהם צפה המשתמש, משך הפעילות באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנס לאתר (IP), המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, ועוד, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 
 1. 361 מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר ו/או לקוחות החברה בכל דרך אחרת. עם זאת, אין טכנולוגיה אשר יכולה להבטיח אבטחה מושלמת של מחשבי החברה ו/או מאגר המידע מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.
 
 1. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. מומלץ לשנות את הסיסמאות לעיתים קרובות, לוודא שנעשה שימוש בדפדפן מאובטח ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים בכדי להגן על המידע בעת פעילות באתרי האינטרנט.
 
 1. אם אין המשתמש מעוניין לקבל עוגיות (cookies) דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מכך ע”י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך על המשתמש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש.
 
 1. על המשתמש לדעת כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל הוא להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, באפשרות המשתמש למחוק את קבצי העוגיות במחשבו בכל רגע נתון. מומלץ לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותו באתר.
דיוור אלקטרוני
 1. 361 / החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לשלוח מפעם לפעם בדואר האלקטרוני ו/או באמצעים דיגיטליים אחרים (לרבות הודעות sms) דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 (להלן: “חוק הספאם”). בהתאם לחוק האמור, המשתמש יהא רשאי להודיע לחברה בכתב לכתובת המייל  info@361israel.co.il כי הוא איננו מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.
 
ביטול עסקת הרכישה על ידי 361
 1. 361 שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 
 • א. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי ו/או אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב361 ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו ו/או אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’.
 
 • ב. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו ו/או בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, אין באפשרות 361 לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני – בנסיבות כאמור רשאית 361 לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
 
 • ג. בוטלה מכירה כאמור, 361 לא תהא אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר 361, לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של 361 ו/או היגס גרופ בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר 361, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר 361, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם 361 בלא קבלת הסכמת 361 מראש ובכתב.
 
 1. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר 361 לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת 361 מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).
 
 1. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של 361 מראש ובכתב.
 
 1. אין להציג את האתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.
 
 1. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו 361, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם 361, סימני המסחר של היגס גרופ בע”מ, בין אם נרשמו ובין אם לאו, וכיוב’ – הם כולם רכושה של 361 – היגס גרופ בלבד.
 
אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של היגס גרופ בע"מ .
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם 361 ואו היגס גרופ בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 
סמכות שיפוט מקומית
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו.
 
ביקור מהנה ורכישה מהנה באתר,